RIS3 strategie - projekt Smart Akcelerátor

OK4Inovace je realizační výkonnou jednotkou a smluvním partnerem Olomouckého kraje pro projekt "Smart Akcelerátor Olomouckého kraje".

 

Hlavním cílem projektu "Smart Akcelerátor Olomouckého kraje" (SmAcc) je posílení spolupráce mezi regionálními aktéry, což spolu s činností týmu SmAcc přispěje k akceleraci rozvoje inovačního prostředí v regionu, posílení krajských domén inteligentní specializace a zvýšení produktivity, konkurenceschopnosti, inovační výkonnosti a finančního růstu firem z Olomouckého kraje, ve vazbě na kvalitní výzkum a školství. Projekt je navržen v souladu s Regionální přílohou RIS3 strategie Olomouckého kraje.

 

Mezi dílčí cíle projektu patří:


1. Zvýšení inovační aktivity firem, zájmu a dovedností vlastníků, managementu i zaměstnanců v zavádění a rozvoji inovačních procesů. U firem se zahraničním vlastníkem zvýšení jejich připravenosti a schopnosti získat od mateřské společnosti část vývoje a výroby produktů s vyšší přidanou hodnotou.


2. Vytvoření nástrojů usnadňujících navázání kontaktů mezi průmyslem a výzkumem, a umožňujících vznik i rozvoj spolupráce mezi firmami navzájem i výzkumníky. Zvýšení motivace představitelů firem i výzkumu ke spolupráci a jejich informační vybavenosti na tuto spolupráci. Dále zvýšení míry ekonomického uplatnění výzkumu z kraje a počtu inovačních produktů firem úspěšně umístěných na trhu.


3. Dosažení vyššího zájmu absolventů základních škol o technické obory, posílení spolupráce škol s firmami, zvýšení dostupnosti a kvality absolventů technických oborů. Vytvoření nástrojů k udržení kvalitních absolventů technických a přírodovědných oborů v regionu či jejich návratu do regionu.


4. Zvýšení podnikavosti, podnikatelských dovedností a zájmu o podnikání mezi žáky, studenty, absolventy i dalšími lidmi. Vytvoření nástrojů k nalezení lidí s podnikatelskými nápady, usnadnění zakládání nových firem a zpřístupnění konzultační pomoci a know-how potenciálním, budoucím a začínajícím podnikatelům i v okrajových oblastech regionu. Rozšíření inkubačních prostor pro začínající firmy a účinnější pomoc se zajištěním potřebných zdrojů a kontaktů.


5. Posílení kompetencí a schopnosti realizovat a koordinovat systematické a kontinuální aktivity k rozvoji inovativnosti a konkurenceschopnosti regionu u pověřené organizace - OK4Inovace. Získání důvěry ve spolupráci mezi dalšími aktéry regionálního rozvoje v Olomouckém kraji a zvýšení intenzity jejich zapojení do aktivit k realizaci RIS3 strategie a koordinace jejich aktivit.

 

V rámci projektu jsou realizovány aktivity Řízení projektu, Základní tým - činnosti základního týmu bude zajišťovat pověřená výkonná jednotka OK4Inovace, na základě partnerské smlouvy s Olomouckým krajem, dále Mapování, Vzdělávání kraje, Asistence, Propagace.

 

Cílovou skupinu projektu tvoří žáci, pracovníci veřejné správy v oblasti řízení a implementace VaVaI, pracovníci zabývající se výzkumem v soukromém sektoru, pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol, studenti vysokých škol, studenti vyšších odborných škol, žáci středních škol, zájemci o studium na vysoké škole.

 

Více informací o projektu "Smart Akcelerátor Olomouckého kraje" najdete na webu Olomouckého kraje ZDE.

 

Informace o RIS3 strategii, jejíž součástí je uvedený projekt, najdete ZDE.

 

 

Projekt je spolufinancován z OP VVV, prioritní osa 02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000367

Členové sdružení ok4inovace
© ESMEDIA a.s.