Příměstské tábory

Sdružení OK4Inovace finančně podpořilo v roce 2016 celkem 19 příměstských táborů v 7 městech Olomouckého kraje (Kojetín, Mohelnice, Olomouc, Šternberk, Uničov, Přerov, Zábřeh). Příměstské tábory byly zaměřeny na polytechnickou výchovu a podporu manuální zručnosti. Táborů se zúčastnilo 444 dětí. Celková výše podpory činila 149 400 Kč.


Příměstské tábory jsou velkou investicí do budoucnosti

OK4Inovace je zájmové sdružení právnických osob založené především Olomouckým krajem, Statutárním městem Olomouc a Univerzitou Palackého v Olomouci. Cílem OK4Inovace je podporovat hospodářský rozvoj regionu, a to zejména prostřednictvím inovací. Od počátku můžeme naši činnost rozdělit do tří hlavních směrů – postupem času se ukázalo, že tím hlavním a nejvíce potřebným jsou lidské zdroje a jejich rozvoj, dalšími jsou transfer technologií a podpora podnikání obecně.

 

Hospodářský růst není nic jiného, než že se bude více dařit našim firmám, podnikatelům a živnostníkům. Hospodářský růst totiž jinými slovy znamená větší obrat, větší zisk, vyšší mzdy zaměstnanců, nová pracovní místa, a tím také větší odvody do veřejných rozpočtů, ze kterých chceme financovat novou infrastrukturu a služby. Myslím, že alespoň něco si přeje téměř každý z nás. Jak toho ale dosáhnout? Obávám se, že neexistuje jednoduché a určitě ne univerzální řešení. Ba co víc, to, co může fungovat v jiné zemi, nebo dokonce jen v jiném kraji, vůbec nemusí fungovat u nás. Ukazuje se, že klíč není v asfaltu na silnici nebo rychlosti připojení k internetu, ale především v lidech, chcete-li v nás samých a v našich dětech. Klíčem k rozvoji jsou lidské zdroje, jsme to my. Učme se a poučme se od našich rodičů, buďme pracovití a vychovávejme a vzdělávejme naše děti. Podpora příměstských táborů je malým kamínkem velké mozaiky s názvem rozvoj lidských zdrojů. Je to velká investice do naší budoucnosti s malými náklady.

 

Bc. Pavel Šoltys, DiS.,
náměstek hejtmana Olomouckého kraje
a předseda správní rady OK4Inovace

 

 

Děti jsou zručné, ale musí dostat šanci

Příměstské tábory zaměřené na dílny? Ptáte se proč? Protože „zlaté české ručičky“ se pomalu, ale jistě stávají minulostí. Historicky jsme vždy byli společností šikovných a pracovitých lidí. Tuto výhodu však začínáme pomalu ztrácet. Dnes není výjimkou, že na učební obory jako truhlář, tesař, zámečník, obráběč kovů a další nastupují žáci, kteří nikdy v životě nedrželi v ruce kladívko a nezatloukli hřebík. Doba, kdy téměř všichni otcové museli být alespoň trošku truhláři, zámečníci, automechanici a zedníci je prostě pryč. Maminky byly švadleny, kuchařky, zahradnice… A díky tomu chlapci i děvčata získávali manuální dovednosti a pracovní návyky tou nejpřirozenější cestou – prostě jsme doma pomáhali právě při těchto činnostech.

 

V našich silách není vrátit povinně dílny do škol, a proto hledáme cesty a způsoby, jak žáky, studenty a naše děti zase naučit postavit si ptačí budku, krmítko nebo jednou možná motokáru. Ušít si prostírání, vyrobit strašáka, stojánek na šperky nebo upéct vánočku. Prázdninové tábory jsou skvělou příležitostí, jak se do toho pustit. Máme za sebou druhé prázdniny, kdy se nám to podařilo. Myslím, že našemu Komenskému určitě neděláme ostudu a jeho škola hrou je přesně to, co funguje. Táborů se zúčastnilo téměř 500 dětí a určitě se nebavily méně než na jiných táborech. To, co nás těší nejvíce, je fakt, že současné děti nejsou o nic méně šikovné, než jsme byli my, a vyrobit ptačí budku je nebaví o nic méně než nás. Musíme udělat jediné, dát jim možnost si ji vyrobit…

 

Ing. Jiří Rudolf,
místopředseda správní rady OK4Inovace

 


Současná realita polytechnické výchovy  

V posledních letech si nelze nevšimnout rostoucího důrazu na rozvoj polytechnických dovedností dětí, a to už od útlého věku tak, aby byly schopny pochopit současný svět techniky, která nás obklopuje a aby také získaly badatelsky orientovaný přístup k poznávání materiálů a technologií. Polytechnická výchova realizovaná praktickým způsobem, a to zejména v podobě dílenských prací, poskytuje dětem kromě příležitosti přijít do kontaktu s fyzickou prací také prostor pro vytváření pracovních návyků. Vede rovněž k rozvoji manuální zručnosti, která je nezbytná pro všestranný rozvoj dítěte. Zvláště v předškolním období je zásadní i pro správný rozvoj řeči, neboť pohybové schopnosti (obratnost ruky a prstů) dítěte a řeč (obratnost mluvidel) se vzájemně ovlivňují. Úroveň jemné motoriky je tedy velmi důležitým předpokladem i pro samotnou úspěšnost žáka.

 

Rostoucí význam polytechnické výchovy lze vysledovat i ve směrování evropské i národní vzdělávací politiky, která v posledních letech vyhlásila řadu dotačních schémat, které akcentují podporu polytechnického vzdělávání ve školách i v mimoškolních aktivitách – ať už jsou to Krajské akční plány vzdělávání zaměřené na střední školy (KAP) či Místní akční plány vzdělávání (MAP) zaměřené na školy mateřské a základní. Na infrastrukturní podporu polytechnické výchovy (např. budování dílen při školách) je pak pamatováno v rámci dotačních programů IROP nebo ITI. Školy či instituce neformálního vzdělávání mají tedy v několika příštích letech prostřednictvím těchto financí možnost podpořit či rozšířit své aktivity v oblasti polytechnické výchovy, vybudovat vlastní dílny či vytvořit při školách dílenské kroužky. K tomu je však potřebné sledovat jednotlivé výzvy, příp. se spojit s realizátory KAP či MAP v příslušné oblasti s žádostí o spolupráci.

 

Vhodným příkladem regionální spolupráce v oblasti polytechnické výchovy jsou zde prezentované aktivity domů dětí a mládeže v Olomouckém kraji, které poskytují prostřednictvím volnočasových aktivit dětem prostor pro rozvoj zručnosti tam, kde tuto možnost nemají např. v dílnách ve škole či ve vlastních domácnostech. Realizaci polytechnicky zaměřených příměstských táborů chápeme jako ideální synergické spojení, které může napomoci dětem v jejich zručnostním rozvoji a zároveň jim do budoucna může usnadnit jejich rozhodnutí, pro jaké povolání se rozhodnou. 

 

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA

prorektorka pro strategické plánování a kvalitu, Univerzita Palackého v Olomouci 


 

 

.pdf Publikace - Příměstské tábory 2016
.pdf Publikace - Příměstské tábory 2017


Členové sdružení ok4inovace
© ESMEDIA a.s.