Příměstské tábory

Sdružení OK4Inovace finančně podpořilo v roce 2017 celkem 22 příměstských a 2 pobytové tábory v 7 městech Olomouckého Kraje (Kojetín, Mohelnice, Olomouc, Uničov, Němčice nad Hanou, Přerov, Zábřeh). Příměstské tábory byly zaměřeny na polytechnickou výchovu a podporu manuální zručnosti. Táborů se zúčastnilo 597 dětí. Celková výše podpory činila 173 480 Kč. V roce 2016 bylo podpořeno celkem 19 příměstských táborů, kterých se zúčastnilo 444 dětí. Celková výše podpory činila 149 400 Kč.


Příměstské tábory jsou velkou investicí do budoucnosti

OK4Inovace je zájmové sdružení právnických osob založené především Olomouckým krajem, Statutárním městem Olomouc a Univerzitou Palackého v Olomouci. Cílem OK4Inovace je podporovat hospodářský rozvoj regionu, a to zejména prostřednictvím inovací. Od počátku můžeme naši činnost rozdělit do tří hlavních směrů – postupem času se ukázalo, že tím hlavním a nejvíce potřebným jsou lidské zdroje a jejich rozvoj, dalšími jsou transfer technologií a podpora podnikání obecně.

 

Hospodářský růst není nic jiného, než že se bude více dařit našim firmám, podnikatelům a živnostníkům. Hospodářský růst totiž jinými slovy znamená větší obrat, větší zisk, vyšší mzdy zaměstnanců, nová pracovní místa, a tím také větší odvody do veřejných rozpočtů, ze kterých chceme financovat novou infrastrukturu a služby. Myslím, že alespoň něco si přeje téměř každý z nás. Jak toho ale dosáhnout? Obávám se, že neexistuje jednoduché a určitě ne univerzální řešení. Ba co víc, to, co může fungovat v jiné zemi, nebo dokonce jen v jiném kraji, vůbec nemusí fungovat u nás. Ukazuje se, že klíč není v asfaltu na silnici nebo rychlosti připojení k internetu, ale především v lidech, chcete-li v nás samých a v našich dětech. Klíčem k rozvoji jsou lidské zdroje, jsme to my. Učme se a poučme se od našich rodičů, buďme pracovití a vychovávejme a vzdělávejme naše děti. Podpora příměstských táborů je malým kamínkem velké mozaiky s názvem rozvoj lidských zdrojů. Je to velká investice do naší budoucnosti s malými náklady.

 

Bc. Pavel Šoltys, DiS.,
náměstek hejtmana Olomouckého kraje
a předseda správní rady OK4Inovace

 

 

Děti jsou zručné, ale musí dostat šanci

Příměstské tábory zaměřené na dílny? Ptáte se proč? Protože „zlaté české ručičky“ se pomalu, ale jistě stávají minulostí. Historicky jsme vždy byli společností šikovných a pracovitých lidí. Tuto výhodu však začínáme pomalu ztrácet. Dnes není výjimkou, že na učební obory jako truhlář, tesař, zámečník, obráběč kovů a další nastupují žáci, kteří nikdy v životě nedrželi v ruce kladívko a nezatloukli hřebík. Doba, kdy téměř všichni otcové museli být alespoň trošku truhláři, zámečníci, automechanici a zedníci je prostě pryč. Maminky byly švadleny, kuchařky, zahradnice… A díky tomu chlapci i děvčata získávali manuální dovednosti a pracovní návyky tou nejpřirozenější cestou – prostě jsme doma pomáhali právě při těchto činnostech.

 

V našich silách není vrátit povinně dílny do škol, a proto hledáme cesty a způsoby, jak žáky, studenty a naše děti zase naučit postavit si ptačí budku, krmítko nebo jednou možná motokáru. Ušít si prostírání, vyrobit strašáka, stojánek na šperky nebo upéct vánočku. Prázdninové tábory jsou skvělou příležitostí, jak se do toho pustit. Máme za sebou druhé prázdniny, kdy se nám to podařilo. Myslím, že našemu Komenskému určitě neděláme ostudu a jeho škola hrou je přesně to, co funguje. Táborů se zúčastnilo téměř 500 dětí a určitě se nebavily méně než na jiných táborech. To, co nás těší nejvíce, je fakt, že současné děti nejsou o nic méně šikovné, než jsme byli my, a vyrobit ptačí budku je nebaví o nic méně než nás. Musíme udělat jediné, dát jim možnost si ji vyrobit…

 

Ing. Jiří Rudolf,
místopředseda správní rady OK4Inovace

 


Současná realita polytechnické výchovy  

Většina učitelů (a snad i rodičů) bude pravděpodobně souhlasit, že v současné technické společnosti je žádoucí rozvíjet polytechnické myšlení a dovednosti u dětí již od útlého věku, a to nejen z důvodu, aby byly připravené pro budoucí povolání strojního inženýra, ale aby dokázaly pochopit současný svět techniky kolem nás a získaly badatelsky orientovaný přístup k poznávání materiálů a technologií. Polytechnická výchova také poskytuje dětem příležitost přijít do kontaktu s fyzickou prací, která nejenže pomáhá rozvíjet vhodné pracovní návyky, sebedisciplinu a houževnatost, ale zejména vede k rozvoji manuální zručnosti, která je nezbytná pro všestranný rozvoj dítěte. Zvláště v předškolním období je zásadní i pro správný rozvoj řeči, neboť pohybové schopnosti (obratnost ruky a prstů) dítěte a řeč (obratnost mluvidel) se vzájemně ovlivňují. Úroveň jemné motoriky je tedy velmi důležitým předpokladem i pro samotnou školní úspěšnost žáka.

 

Na tyto skutečnosti pamatují rámcové vzdělávání programy pro předškolní i základní vzdělávání, ovšem spíše v rovině teoretické, neboť nadefinované učební výstupy pro žáka základní školy směřující k rozvoji manuální zručnosti nejsou povinné. Realita daná vzdělávací politikou v rámci školních vzdělávacích programů je taková, že základní školy vybírají z 5 tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce povinně pouze 2, přičemž vybírají podle svých podmínek a pedagogických záměrů.  Některé tak volí cestu nejmenšího odporu a zařadí např. práci s digitálními technologiemi, neboť těmi jsou na školách tak jako tak vybaveni. Řada základních škol totiž již nemá své vlastní dílny, cvičné kuchyně či pozemky a práce s materiálem se zde omezuje na práci s papírem v rámci výtvarných činností.

 

Není potřebné hodnotit, zda tímto způsobem učinilo porevoluční školství krok zpět, ani čekat na to, zda (doufejme osvícenější) vzdělávací politika znovu tuto povinnost nastaví; pro nás osobně je důležité v současné době hledat jednoduché dílčí kroky, které poskytnou dětem konkrétní příležitosti k rozvoji manuální zručnosti, na niž v současných školách (ani domácnostech) příliš prostoru není. Propojení tohoto cíle se stávající činností domů dětí a mládeže a středisky volnočasových aktivit chápeme jako ideální synergické spojení, které může napomoci dětem v jejich rozvoji, ale do budoucna jim možná také usnadní jejich rozhodnutí, pro jaké životní povolání se rozhodnou.

 

 

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA

prorektorka pro strategické plánování a kvalitu, Univerzita Palackého v Olomouci 


 

 

.pdf Publikace - Příměstské tábory 2016
.pdf Publikace - Příměstské tábory 2017


Členové sdružení ok4inovace
© ESMEDIA a.s.