Inovační nástroje

Sdružení OK4Inovace se soustředí na přípravu a realizaci takových nástrojů a projektů, které pomáhají hospodářskému rozvoji a růstu znalostní ekonomiky v souladu s Regionální inovační strategií Olomouckého kraje:

 

  • Inovace vzdělávání (výchova k podnikání; potřební absolventi)
  • Podpora inovačního procesu (transfer technologií; inovace ve firmách aj.)

 

Informace o aktuálně připravovaných akcích k vybraným nástrojům naleznete na www.akce4inovace.cz.

 

 

PŘÍKLADY INOVAČNÍCH NÁSTROJŮ:

 

Podnikatelské soutěže pro žáky ZŠ

Soutěže pořádá sdružení OK4Inovace vždy ve spolupráci s konkrétní firmou, Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a dalšími partnery. Společně připraví soutěžní zadání na téma související s oborem podnikání a výrobky zapojené firmy. Přihlášené tří-členné soutěžní týmy žáků základních škol pak mají za úkol například seznámit se s problematikou daného podnikání, navrhnout soutěžní produkt (například nový výrobek), vytvořit jeho funkční model, napsat business plán včetně finanční rozvahy a celý projekt prezentovat před hodnotící komisí. Vítězný tým je oceněn finančně i věcnými cenami. V poslední době byly zrealizovány soutěže jako Fit s müsli (s firmou Úsovsko a.s.) nebo Hra s elektromotory (s firmou Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice).


Výchovní a kariéroví poradci

Systém přípravy a realizace vzdělávání a zkvalitňování informační způsobilosti výchovných a kariérových poradců, působících na základních a středních školách. Součástí projektu bude zapojení vhodných podnikatelů a manažerů firem. Cílem je zajištění motivace a kvalitnějšího informování žáků o vhodných studijních směrech a výhledu do praktického uplatnění, v souladu s dispozicemi žáků a poptávkou zaměstnavatelů.


Sdílené dílny (co-working centrum)

Sdílené dílny a prototypové centrum, dílny se širokou škálou strojního vybavení, základním materiálem a odborným dozorem, přístupné veřejnosti. Budou určeny pro žáky, děti s rodiči i potenciální mladé podnikatele v technických oborech a řemeslech. Budou zřízeny v prostorách a nad technickým a strojním vybavením vhodné střední školy průmyslového směru. Součástí projektu by měl být i příměstský letní tábor, který zároveň umožní v době letních prázdnin otestovat koncept.


Soutěž SOČ

Partnerské zapojení do soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Zprostředkování soutěžních témat od firem z Olomouckého kraje a uspořádání dvou přípravných a jednoho výstupního semináře pro účastníky soutěže – talentované studenty středních škol. Spolufinancování ceny pro nejlepší studenty, kteří zpracují soutěžní zadání od firem a postoupí s ním do krajského kola soutěže.


Zábavná matematika

Cílem projektu je vytvoření a popsání vhodné didaktické metodiky pro inovovaný systém výuky matematiky na základních školách a následně vytvoření a realizace tréninkového programu pro učitele matematiky na základních školách a pilotní nasazení. Hlavním očekávaným výsledkem je zvýšený zájem absolventů základních škol o studium na středních školách technického a přírodovědného zaměření, v důsledku odstranění motivačních bariér spojených s negativním vnímáním matematiky. Klíčovými nositeli znalostí zužitkovaných v projektu budou pracovníci Katedry matematiky Pedag. fak. UPOL. Metodika bude těmito pracovníky popsána v monografii, následně vydané sdružením OK4Inovace.


Rychloseznamka pro inovace

Match-makingové akce s konkrétním oborovým tématem. Cílem akce je umožnit navázání kontaktu a stimulovat domluvu výzkumných a inovačních spoluprací mezi představiteli firem a výzkumných institucí, zejména univerzit. Akce má podobu upoutávkových 3minutových prezentací zástupců zúčastněných organizací následovaná networkingem s občerstvením – v této části si účastníci předávají podrobnější informace a domlouvají se na krocích vedoucích ke spolupráci.


Innovation Experience

Setkání firem s většími i menšími zkušenostmi v realizaci inovačních projektů. Hlavním bodem akce budou vzájemné prezentace praktických zkušeností s konkrétními oblastmi řešení inovací vč. tzv. best practices, od zástupců několika firem.


Konference – Inovace prakticky

Konference bude určena zejména pro představitele firem realizujících nebo připravujících inovační projekty, zaměřené zejména na inovace produktů a procesů. Akce bude jednodenní a program bude zahrnovat dva hlavní bloky:

1/ Přednášková část, v níž představitelé firem s rozsáhlými zkušenostmi v inovacích a odborní lektoři se zkušenostmi v tématu inovací provedou přednášky na vybraná témata řešení inovací a zodpoví dotazy z auditoria.

2/ Dva simultánní workshopy (každý zahrnující 2 tematické okruhy), v nichž budou zkušení odborníci diskutovat se zástupci zúčastněných firem konkrétní problémy spojené s přípravou a realizací inovačních projektů. Workshopy budou ve čtyřech tematických okruzích: Vývoj nových produktů; Inovace výrobních a logistických procesů; Uplatnění inovace na trhu; Ochrana průmyslového vlastnictví. Účastníci budou vyzváni k identifikaci svých praktických problémů k řešení ještě před akcí.


Ginkubátor

Aktivity k propojení zkušených podnikatelů s podnikatelskými nápady, které nemohou realizovat ve stávající firmě, s aktivními studenty relevantních oborů. Sdružení organizuje moderované setkávání podnikatelů se studenty, zde probíhá přednesení a diskuze nápadů podnikatelů, příp. i studentů. Cílem je vytvoření společného projektu, v němž student, který se spojí s podnikatelem, dopracuje nápad a připraví jej k rozjezdu byznysu. V tom pak student získá domluvený podíl. Sdružení OK4Inovace pomůže i s administrativním založením firmy a iniciací rozběhu.


Členové sdružení ok4inovace
© ESMEDIA a.s.